Close

KONTAKT

ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316

 info@dalbis.com.pl

 Ochrona danych osob.

Ochrona Danych Osobowych

Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowychFF

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, przedstawia politykę  wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

DALBIS Sp. z o.o. przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

a. „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”

b. „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,

c. „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,

d. „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,

e. „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,

f. „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

 1. Zgodność przetwarzania z prawem:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Hutniczej 5-9, KRS: 0000156135, Regon: 271786810, NIP 6260340517. 

Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@famur.com.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres „ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry 42-600, ul. Hutnicza 5-9 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

a. udzielona zgoda,

b. wykonanie umowy,

c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przechowywania danych przez określony czas,

b. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,

c. okres niezbędny do świadczenia usług przez DALBIS Sp. z o.o.,

d. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

a. podmioty świadczące usługi IT,

b. kurierzy,

c. firmy dostawcze,

d. firmy ochroniarskie

e. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,

f. inne spółki GRUPY FAMUR na zasadzie współadministrowania

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),

c. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

d. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez DALBIS Sp. z o.o. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe

Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

Zmiany naszej polityki prywatności

DALBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 Tarnowskie Góry, Czerwiec 2019 r.

Klauzule informacyjne

Kontrahenci

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Hutnicza 5-9, nr KRS: 0000156135, Regon: 271786810, NIP 6260340517.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  2. Realizacji polityki prezentowej obowiązującej u Administratora Danych w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wynikającego z obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 10 lat po ustaniu umowy w przypadku danych podawanych do udziału
  w postępowaniu zakupowym przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym realizowane było postępowanie zakupowe, w przypadku sprzedaży pojazdu 5 lat od momentu sprzedaży, w sytuacji realizowania postępowania zakupowego w ramach projektu związanego z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, przez okres wskazany w umowie
  o dofinansowanie. Dane osobowe dotyczące realizacji polityki prezentowej przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano dane, a także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pracownicy kontrahenta

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Hutnicza 5-9, nr KRS: 0000156135, Regon: 271786810, NIP 6260340517.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników / współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  2. Realizacji polityki prezentowej obowiązującej u Administratora Danych w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wynikającego z obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Państwa dane osobowe dotyczące realizacji polityki prezentowej przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano dane, a także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek o realizację praw osoby
Porozumienie o współadministrowaniu
Inspektor Ochrony Danych

Marzena Smolarska

ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 781 550 418

 iod@famur.com.pl

KONTAKT

ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316

 info@dalbis.com.pl

 Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRD:0000156135, NIP:626 034 05 17, REGON:271786810

Kapitał zakładowy: 51 200zł